Všeobecné obchodné podmienky

I. Rezervácia služieb

Rezervácia služieb spoločnosti Velvet Catering s.r.o. (ďalej len spoločnosť) prostredníctvom týchto stránok, e-mailom, faxom alebo telefonicky je považovaná za predbežnú objednávku.
 

II. Záväzná objednávka

 
Rezervácia služieb spoločnosti musí byť potvrdená záväznou objednávkou (ďalej len objednávka) najneskôr 30 dní pred dňom realizácie. Objednávka musí byť doručená v písomnej forme a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti (IČO, DIČ, názov organizácie, fakturačná a poštová adresa, bankové spojenie), prípadne ďalšie detailné požiadavky dátum akcie, miesto, čas trvania, špecifikované požiadavky na catering a doplnkové služby. Potvrdenie objednávky bude objednávateľovi zaslané e-mailom, faxom alebo poštou najneskôr do 3 pracovných dní po jej prijatí.
 

III. Zálohová platba

 
Zálohová platba vo výške 50% z celkového obratu vrátane DPH musí byť uhradená na bankovom účte spoločnosti najneskôr 7 pracovných dní pred realizáciou zákazky ak dohoda medzi dodávateľom a odberateľom nehovorí inak. Pri oneskorenej platbe si vyhradzujeme právo účtovať penále vo výške 25% p.a. z dlžnej čiastky a to za každý deň omeškania.
 

IV. Konečná platba

 
Konečná platba za služby bude podľa dohody realizovaná v hotovosti alebo prevodom na účet spoločnosti. Spoločnosť akceptuje splatnosť faktúry od 7 do 14 dní ak nebol tento bod dojednaný inak. Pri oneskorenej platbe si spoločnosť vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 25% p.a. z dlžnej čiastky a to za každý deň omeškania.
 

V. Zmeny v objednaných službách

 
Všetky zmeny dohodnutých podmienok, úpravy menu, termínov, počtov hostí, storno objednávky musia byť doručené spoločnosti formou e-maiu, faxu alebo poštou. Spoločnosť si vyhradzuje právo úpravy cien pri akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa objednaných služieb, nakoľko každá zmena môže výrazne ovplyvniť náklady na realizáciu eventu.
 

VI. Zrušenie objednávky

 
Záväznú objednávku je možné zrušiť iba písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej pošty a to najneskôr do 15 dní pred plánovaným dátumom uskutočnenia objednanej akcie. Inak si spoločnosť vyhrazduje uplatniť storno poplatky v zmysle bodu IX.
 

VII. Doplnkové subdodávateľské služby

 
Spoločnsť si vyhradzuje právo na realizáciu objednávky, alebo časť objednávky, prostredníctvom subdodávateľov. Pri zorganizovaní a zabezpečení subdodávateľskych položiek ktoré súvisia s objednávkou si spoločnosť učtuje buď režijné náklady spojené s obstaraním predmetu objednávky alebo agentúrnu províziu vo výške od 10 do 15% z objemu subdodavateľských nákladov. Výška provízie môže byť predmetom jednania.
 

VIII. Poplatky za škody

 
V prípade poškodenia, či straty používaného, či zapožičaného inventáru bude klientovi účtovaná náhrada v plnej výške jeho nákupu. Pri akomkoľvek poškodení zariadenia budov, ktoré bolo spôsobené hosťami v priebehu akcie, bude klientovi vyúčtovaná náhrada škody v plnej výške. Spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené svojou činnosťou a prípadné škody v rámci výkonu vlastných služieb budú hradené z tohto poistenia.
 

IX. Storno poplatky

 
Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať storno poplatky podľa nasledovných pravidiel: 1. Poplatok 25% z celkovej sumy objednávky pri jej zrušení či odstúpení od 15 do 10 dní pred plánovaným dátumom uskutočnenia objednanej akcie 2. Poplatok 50% z celkovej sumy objednávky pri jej zrušení či odstúpení od 9 do 5 dní pred plánovaným dátumom uskutočnenia objednanej akcie 3. Poplatok 75% z celkovej sumy objednávky pri jej zrušení či odstúpení od 4 do 3 dní pred plánovaným dátumom uskutočnenia objednanej akcie 4. Poplatok 100% z celkovej sumy objednávky pri jej zrušení či odstúpení od 48 hodín pred plánovaným dátumom uskutočnenia objednanej akcie Pri oneskorenej platbe si vyhradzujeme právo účtovať penále vo výške 25% p.a. z dlžnej čiastky a to za každý deň omeškania.
 

X. Ochrana osobných údajov

 

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Aké údaje uchovávame?
Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: Cenová ponuka, kontaktné formuláre. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, telefonné číslo, email, fax. Tieto údaje potrebujeme, aby sme vám mohli poskytnúť relevantné informácie, reagovať na vaše požiadavky a vylepšovať obsah našich stránok. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Google Analytics
Webstránka využívajú službu Google Analytics určenú na webovú analýzu od spoločnosti Google Inc. v USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky a eshopu.

Informácie o vašom používaní tejto webstránky alebo eshopu (vrátane vašej IP adresy) vytvárané súbormi cookies sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tu sa aj ukladajú. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie využívania webstránky alebo eshopu, na vytváranie správ o vašich aktivitách súvisiacich s našou spoločnosťou a na ďalšie služby súvisiace s využívaním webovej stránky a internetu. Google tieto informácie poskytuje tretím osobám, ak mu to predpisuje zákon alebo ak tretia osoba spracováva tieto údaje na základe poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespája vašu IP adresu s vašimi údajmi. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho internetového prehliadača, avšak upozorňujeme vás na to, že v takom prípade nemusia v plnom rozsahu fungovať všetky funkcie tejto webstránky, resp. eshopu. Upozorňujeme vás na to, že naša spoločnosť využíva službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“, takže vaša IP adresa sa pred ďalším spracovaním skráti, čím sa vylúči priamemu prepojeniu údajov s vašou osobou. Získavanie a využívanie informácii spoločnosťou Google môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti zakázať, keď si nainštalujete deaktivačné doplnky vytvorené spoločnosťou Google.

Služba Google Analytics používa tieto súbory cookies:

  • _utma - Identifikuje nakupujúcich a relácie.
  • _utmb - Určuje nové relácie/návštevy.
  • _utmc - Určuje, či je nakupujúci v novej relácii/návšteve.
  • _utmz - Obsahuje uložený zdroj alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako sa nakupujúci dostal na vašu lokalitu.
  • _ga - Používa sa na rozlíšenie používateľov.
  • _gat - Používa sa na obmedzenie frekvencie požiadaviek.
 
Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti sú platné od 12.04.2008 do odvolania. Aktuálne znenie VOP sú zverejnené na stránkach www.velvetcatering.sk.